Pratsam

Pratsam Reader Voice

Pratsam Reader Voice Integritetspolicy

Pratsam Reader Voice Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 9 juni 2020

Denna applikation samlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Personuppgiftsansvarig och Ägare

Personuppgiftsansvarig och Ägare av de data som samlas in av denna applikation är Oy Pratsam Ab, ett företag etablerat enligt finsk lag med FO-nummer 1954640-9, med adress Sven Dufvankatu 1, 68600 Pietarsaari, Finland och e-post: info@pratsam.com.

Typer av insamlad data

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in på egen hand eller genom tredje part finns: Google ID, fullständigt namn, e-postadress, språk, användningsdata, användarinställningar för tjänst och användardata i bokhylla.

Andra insamlade personuppgifter beskrivs i andra avsnitt i denna sekretesspolicy eller genom särskild förklaringstext i samband med datainsamlingen. Personuppgifterna kan ges fritt av användaren eller samlas in automatiskt när applikationen används.

All användning av spårningsverktyg av denna applikation eller av Ägare av tjänster från tredje part som används av denna applikation, såvida inget annat anges, tjänar till att identifiera användare och komma ihåg preferenser i syftet att tillhandahålla den service som användaren begär.

Underlåtenhet att tillhandahålla vissa personuppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att erbjuda förväntad service. Användaren är ansvarig för personuppgifter från tredje part som erhållits, publicerats eller delats genom denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att tillhandahålla informationen till Ägaren.

Metoder för bearbetning

Den personuppgiftsansvarige förbinder sig att behandla användarnas data på ett korrekt sätt och ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller obehörig förstörelse av uppgifterna.

Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg enligt organisatoriska procedurer och lägen som är strikt relaterade till de angivna syftena. Utöver den registeransvarige kan informationen i vissa fall vara tillgänglig för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av webbplatsen (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (såsom tredjepartleverantörer av tekniska tjänster, postföretag, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utsetts till databehandlare av Ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras från den registeransvarige när som helst.

Plats

Uppgifterna behandlas på den personuppgiftsansvariges driftkontor och på andra ställen där de parter som är involverade i behandlingen finns. Kontakta personuppgiftsansvarig för mer information.

Retentionstid

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att tillhandahålla den tjänst som begärs av användaren, eller anges av de syften som beskrivs i detta dokument, och användaren kan alltid begära att den registeransvarige stänger av eller tar bort informationen.

Användningen av de insamlade uppgifterna

Uppgifterna om användaren samlas in för att Ägaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster såväl som för följande ändamål: Analyser och för att hitta felaktiga tillstånd och för att förbättra produkten över tid

De personuppgifter som används för varje ändamål beskrivs i de specifika avsnitten i detta dokument.

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med följande tjänster:

Analyser:Applikationen kan logga användarens beteende av de olika funktionerna på ett anonymt sätt för att förbättra programmets användarvänlighet i framtiden. 

Användaridentifikation:Applikationen samlar in information om hur användaren interagerar med Google Action inklusive Google ID, fullständigt namn, e-postadress och språk. Google Action samlar in anonym information om hur användarna använder applikationen: använda kommandon och misslyckade försök till dialog. 

Användartjänstens inställningar och data i bokhyllan:Applikationen lagrar användarens serviceinställningar och data i bokhyllan i syfte att underlätta att läsa och kan skicka dem till en onlinetjänst som ger tillgång till talböcker eller taltidningar för korsdelning av denna information för samma användare. Dessa data kan inkludera bokhyllans innehåll, metadata, bokmärken, senast lästa positionen i en bok och inställningar för läshastighet. 

Röstinspelningar:Applikationen lagrar röstinspelningar tolkade till textformat, som gjorts av användaren i syfte att kontrollera tjänsten och tolkas av en tjänst för automatisk taligenkänning. 

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av personuppgiftsansvarig, i domstol eller i de steg som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller relaterade tjänster. Användaren förklarar sig vara medveten om att den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter. 

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Förutom informationen i denna sekretesspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om vissa tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållssyften kan denna applikation och tredje parts tjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) eller för detta ändamål använda andra personliga uppgifter (såsom IP-adress).

Information som inte ingår i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras av personuppgiftsansvarig när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Användarnas rättigheter

Användare har rätt att när som helst veta om deras personuppgifter har lagrats och kan konsultera den registeransvarige för att lära sig mer om deras innehåll och ursprung, för att verifiera deras noggrannhet eller be om att de ska kompletteras, annulleras, uppdateras eller korrigeras, eller för deras omvandling till anonymt format eller för att blockera uppgifter som hålls i strid med lagen, samt för att motsätta sig behandlingen av alla legitima skäl. Förfrågningar ska skickas till personuppgiftsansvarig på den kontaktinformation som anges ovan. Denna applikation stöder inte "Spåra inte"-förfrågningar. För att avgöra om någon av de tjänster från tredje part som den använder respekterar ”Spåra inte”-förfrågningar, läs deras sekretesspolicy. 

Ändringar av denna integritetspolicy

Den personuppgiftsansvarige förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att meddela sina användare på denna sida. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar den här sidan ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner. Om en användare motsätter sig någon av ändringarna av policyn, måste användaren sluta använda denna applikation och kan begära att den registeransvarige tar bort personuppgifterna. Om inte annat anges gäller den då gällande sekretesspolicyn alla personuppgifter som den registeransvarige har om användare.